Kronika dawnej Szkoły Podstawowej nr 3

Nasza szkoła może pochwalić się bardzo długą i bogatą historią, która sięga lat międzywojennych. Powstała bowiem w roku 1924 i była jedną z trzech polskich szkół na terenie naszego miasta. Po wyzwoleniu ziem polskich spod okupanta niemieckiego wznowiła swoją działalność 4 kwietnia 1945 roku. Wówczas mieściła się w nazywanym dziś „małym gmachu. Rozbudowa szkoły nastąpiła w latach 1956-1959, nadbudowano wówczas jedną kondygnację. W roku 1961 nastąpiło przyłączenie budynku sąsiadującej dawnej Szkoły Podstawowej Nr 2, a w latach 1970-1973 połączono tzw. łącznikiem oba budynki (obecny wygląd). 21 sierpnia 1975 roku nadano uroczyście szkole imię patrona, jest nim do dziś Henryk Sucharski. W roku szkolnym 1999/2000 w związku z reformą oświaty Szkoła Podstawowa Nr 3 została przekształcona w Zespół Szkół Nr 2. Natomiast w roku 2001 Zespół Szkół przestał istnieć i staliśmy się Gimnazjum Nr 2 im. majora Henryka Sucharskiego. Dzieje szkoły są udokumentowane w kolejnych kronikach szkolnych. Druga z nich opisuje nie tylko historię naszej szkoły, ale również trudne czasy powojenne. Jest skarbnicą wiedzy o naszym mieście. Warto, aby nie tylko nasi uczniowie oraz absolwenci zapoznali się z tym materiałem, który zawiera fragmenty kroniki szkolnej prowadzonej od 15 kwietnia 1945 roku do czerwca 1958 roku, z zachowaną oryginalną pisownią (ortografią i interpunkcją). Ta kronika i kolejne są dostępne w czytelni naszego gimnazjum. Życzę miłej lektury!

ROK SZKOLNY 1944/45
W dniu 4 kwietnia 1945 r. po wyzwoleniu ziem polskich spod okupanta niemieckiego rozpoczęto naukę w szkole polskiej. Po przeszło 5 i pół letniej okupacji znów w murach szkolnych zabrzmiał śpiew i mowa polska. Szkoła nasza nie mogła umieścić się w macierzystym gmachu z powodu zniszczenia jakiemu uległ budynek. Zarządzeniem władz szkolnych nasza szkoła mieściła się w budynku szkolnym przy Placu Św. Grzegorza. Niestety i tu gmach pozbawiony był w zupełności oszklenia. Jedynie ze sprzętu pozostały ławki i biurka dla nauczycieli. Z pośród dawnego grona pedagogicznego w dniu rozpoczęcia nauki nie zgłosił się żaden nauczyciel względnie nauczycielka. Kolegę Sz. Edmunda rozstrzelali Niemcy jeszcze w 1939 roku, reszta rozmieszczona była po Polsce a część na robotach w Niemczech. Grono ówczesne składało się z P. ob. Kleina Piotr tymczasowy kierownik szkoły (...). (...) Na ogół stwierdzić należy, że dzieci były słabo zaawansowane w nauce a już tragiczny był stan opanowania języka ojczystego. To też nauczycielstwo naszej szkoły cały swój wysiłek zwróciło na poprawne wyrażanie się dzieci oraz na przyswojenie uczniom pojęć i wyrażeń polskich ... (...) Dzięki staraniom Opieki Rodzicielskiej zorganizowano w dniu 1.VI. br. Dożywianie dla 89 dzieci, których pod kierownictwem ob. Kleinówny Heleny dożywiano do 21.VII. br. Dzieci otrzymały po dwie kromki chleba posmarowane marmoladą i 1/8 l mleka. ... Mimo tych trudnych warunków nauczycielstwo nie zrażało się do pracy. Pod opieką nauczyciela ob. Wesołka zorganizowano drużynę harcerską gromadę zuchów. (...) Do szkoły uczęszczało 312 uczniów (148 chłopców i 164 dziewczęta). W dniu 25.IV. 45 r. objął (...) swe stanowisko ob. kierownik szkoły Jaskulski Alojzy. (...) Rok szkolny 1944/45 ukończono w dniu 14 lipca br.


ROK SZKOLNY 1945/46
SPRAWY GOSPODARCZE SZKOŁY
(...) W miesiącu październiku i w pierwszej połowie listopada dzięki wydatnej pomocy opieki Rodzicielskiej zdołano oszklić oba budynki, w których mieści się nasza szkoła. Na pojedyncze oszklenie obu gmachów zużyto 132 m kw. Szkła. Poza tym na koszt Zarządu Miejskiego dołączono prąd elektryczny i przeprowadzono remont instalacji elektrycznej oraz liczników elektrycznych oraz ... elektrycznych. Z przydziału Powiatowego Wydziału Aprowizacji otrzymano na ogrzewanie izb lekcyjnych 5 ton węgla. (...)
EKSHUMACJA ZWŁOK
Dzień 1 listopada stał się dniem żałobnej manifestacji na rzecz pomordowanych przez Okupanta Polaków. W ciągu tygodnia poprzedzającego uroczystości odkopywano na terenie koszar ciała pomordowanych Polaków. W dniu 1 listopada br. na polach przed koszarami zebrały się tłumy mieszkańców naszego miasta, młodzież wszystkich szkół tczewskich, organizacje społeczne i polityczne, Milicja O. Itd. Po mszy żałobnej i kazaniu, wygłoszonym przez ks. Biskupa wyruszył kondukt ulicami miasta na cmentarz. Na czele szła młodzież szkolna pod opieką swych wychowawców, organizacje społeczne i polityczne, po czym kroczyły z wieńcami, wreszcie wozy, na których spoczywały trumny. Kondukt posuwał się w skupionym milczeniu na cmentarz, gdzie po okolicznościowych przemówieniach złożono trumny w specjalnie wybudowanym mauzoleum. (...)
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
 Dzień Spółdzielczości
 Tydzień szkoły
 Dzień książki
 Jasełka
 12.II.46r.-obchód kościuszkowski z okazji 200-tnej rocznicy urodzin T. Kościuszki
 11.III.46r.-obchód poświęcony 1 rocznicy wyzwolenia naszego miasta
 22, 23.III.46r.-rekolekcje szkolne
 1.V.46r.-wycieczka krajoznawcza na wybrzeże
 28.VI.46r.-zakończenie roku szkolnego

ROK SZKOLNY 1946/47
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w dniu 3 września 1946r. nabożeństwem szkolnym w kościele parafialnym. Nauka rozpoczęła się w świeżo wyremontowanym budynku szkolnym – macierzystym na Nowym mieście. Dzięki intensywnemu poparciu materialnemu (około 80.000 zł) Inspektoratu Szkolnego i P.B.O. przy Starostwie Powiatowym wymalowano całą szkołę. Zarząd Miejski dokonał wszelkich ... drobnych remontów jak instalację elektryczną, naprawę ustępów szkolnych oraz pokrył wydatki związane z pojedynczym oszkleniem gmachu. Kosztem wysiłku opieki Rodzicielskiej zbudowano ... oraz urządzono kuchnię dla żywienia dzieci. W myśl postanowienia konferencji kierowników szkół nasze miasto podzielono na trzy rejony szkolne. Rejon Szkoły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym obejmuje ulice: Harcerską od mostu kolejowego, Sobieskiego i Warsztatową; rejon Szkoły nr. 2 obejmuje ulice: Kruczą, Półwiejską, Wilczą, Elżbiety, Młyńską, Kolejową, Prostą, Działki Staszica; rejon szkoły nr. 3 obejmuje ulice: Żwirki, Wigury, Rejtana, Prątnica, Gdańską, Chłodną, Południową, Mostową, Pomira, Kozią, Pomorską, Kaszubską, N. Rynek, Żuławską, Czatkowską, Łąkową, Wierzbową. Liczba uczniów klas VII-I wynosiła 573.
OTWARCIE MOSTU KOLEJOWEGO NA WIŚLE
Dzień 8 marca 1947r. stał się dla Tczewa wielką uroczystością, gdyż w dniu tym oddano do użytku publicznego zniszczony przez Niemców most drogowy. Aktu oddania mostu dokonał Dyrektor departamentu w Ministerstwie Komunikacji w obecności Wojewody Gdańskiego, Przewodniczącego W.R.N., dwóch generałów W. P. i wielu dostojników zamiejscowych i miejscowych. Nowo oddany most prezentuje się bardzo interesująco i ma duże znaczenie gospodarcze i państwowe w dziedzinie połączenia ziem odzyskanych z mierzeją. W uroczystościach wzięły udział dwie klasy siódme naszej szkoły.
AKCJA NA RZECZ POWODZIAN
Tegoroczna długa i mroźna zima spowodowała wiosną katastrofalny wylew rzeczny. W dniu 24 marca br. o godz. 10.45 pod naporem kry runął niedawno otwarty most kołowy. Ludność Lisewa i mniejszych zagrożonych miejscowości ewakuowano do Tczewa. Szkoły przygotowano dla pomieszczenia powodzian. Wały jednak uchroniły ... przed powodzią. Młodzież naszej szkoły na wiadomość o rozległych szkodach wyrządzonych powodzią samorzutnie już w dniu 1 kwietnia br. zorganizowała zbiórkę na rzecz powodzian (...).
IMPREZY I ROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
 Obchód Dnia Spółdzielczości
 Obchód P.C.K.
 Akcja charytatywna organizacji społecznych
 Paczki dla żołnierzy W.P.
 Obchód gwiazdkowy „Jasełka”
 Dwuletnia rocznica oswobodzenia m. Tczewa
 1 Maj
 Uroczystości 3 mają
 Święto Zwycięstwa
 Zakończenie roku szkolnego 1946/47

ROK SZKOLNY 1947/48
ORGANIZACJA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 1947/48Na podstawie projektu organizacji szkoły w roku szkolnym 47/48 utworzono 13 oddziałów (...) i ciąg przyspieszony z dwóch grup: klas I i II oraz III i IV. (...)                                                                            ZMIANA REJONÓW SZKOLNYCH I ORGANIZACJI
Na podstawie uchwały kierowników szkół zaszły znaczne zmiany w granicach regionów szkolnych. Szkoła nr 3. oddała na rzecz szkoły w Suchostrzygach ulicę Żwirki, Rejtana i Wigury a przejęła ze szkoły ćwiczeń ul. Sobieskiego. (...)
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
 29.09.1947 r. - Dzień Spółdzielczości
 06.09.1947 r. - Akademia P.C.K. na odbudowę Warszawy
 Rocznica bitwy pod Lenino
 Uroczystości gwiazdkowe
 23.02.1948 r. - 30-lecie Armii Krajowej
 5-6.03.1948 r. - Rekolekcje
 9.04.1948. r. - Obchód I rocznicy śmierci gen. Świerczewskiego
 30.04.1948 r. - Święto Pracy
 7,8,9.04.1948 r. - Wycieczka do Poznania na Międzynarodowe Targi
 10.03.1948 r. - Wycieczka do Malborka
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszej szkole

ROK SZKOLNY 1948/49
Rok szkolny 1948/49 rozpoczęto w dniu 1 września 1948 r. (...)
ZMIANA GRANIC REJONU SZKOLNEGO
Zgodnie z zaakceptowaną przez Inspektorat Szkolny uchwałą kierowników szkół miasta Tczewa dokonano następujących zmian w rejonie naszej szkoły. Do p.s.p. w Suchostrzygach przydzielono ulice: Żwirki, Wigury i Rejtana, natomiast przydzielono
ulicę Sobieskiego. W dniu 1 września 1948 r. w rejonie szkolnym zamieszkiwało 586 uczniów roczników 1941-1934. (...)
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
 Miesiąc na rzecz Odbudowy m. Warszawy
 Miesiąc pogłębienia przyjaźni Polsko-Radzieckiej
 9.02.1049 r. - Wycieczka szkolna do Stoczni Gdańskiej
 23.02.1949 r. - 31 – rocznica Armii Czerwonej
 Obchód 1-Majowy
 Wycieczka do Sopot i Oliwy
 25.06.1949 r. - zakończenie roku szkolnego
NIE MA ROKU 1948/49

ROK SZKOLNY 1949/50
UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1049/50 miała w bieżącym roku szkolnym szczególny charakter. W przededniu tj. 31 sierpnia 49 r. odbył się wieczorem manifestacyjny pochód młodzieży szkolnej ulicami miasta. W pochodzie tym wzięło
udział 420 dzieci naszej szkoły. Na czele kolumny młodzieżowej kroczył Zarząd Komitetu Rodzicielskiego. Młodzież niosła transparenty, na których widniały aktualne hasła np. „Wszyscy w szeregach Z.H.P.”, „Walczymy o pokój” itd. (...)
W roku szkolnym 1949/50 w szkole na ogólną liczbę uczniów 606 jest 13 oddziałów.
SZKOŁA ŚWIECKA T.P.D.
W dniu 1 września 1949 r. otwarto w Tczewie szkołę świecką T.P.D. w budynku dotychczasowej p.s.p.nr. 6 przy ul. Wodnej. Uroczystość otwarcia nastąpiła w dniu 7 listopada 49 r. W uroczystości wzięła udział delegacja szkolna w liczbie 20 uczniów
pod opieką naucz. Ob. ...
MIANOWANIE MARSZAŁKA K. ROKOSSOWSKIEGO MINISTREM OBRONY NAR.
Na polecenie Kuratorium O.S.Gd. z dnia 10.XI.49 r. odbył się w dniu 11.XI.49 r. obchód, na program którego złożyły się: odśpiewanie Hymnu Państwowego, odczytanie komunikatów P.A.P. - ob. Jaskulski, odczytanie życiorysu Marszałka K. Rokossowskiego – ob. Romanowski, odśpiewanie Międzynarodówki. W obchodzie wzięło udział 502 dzieci, za wyjątkiem dzieci klas I-szych, którym życiorysy Marszałka K. Rokossowskiego odczytano w klasach (...)
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
 6-ta rocznica bitwy pod Lenino
 19.10.49. - wycieczka do Portu Zimowego
 32-ga rocznica wybuchu W. Rewolucji
 uroczystości 70 rocznicy urodzin Stalina
 21.01.50. - 26-ta rocznica śmierci Wł.I. Lenina
 04.02.50. - Wieczornica szkolnego koła „Odbudujemy Warszawę i drużyny
Z.H.P.”
 Międzynarodowy Dzień Kobiet

ROK SZKOLNY 1950/51
ZMIANA OBWODU SZKOLNEGO
Dotychczasowy obwód szkolny składał się z następujących ulic Nowego Miasta: ul. Gdańska, Kaszubska, Sobieskiego, Chłodna, Pomira, Pomorska, Kozia, Mostowa, Południowa, Łąkowa, Nowy Rynek, Dworzec, Prątnica. Ulice: Czatkowska, Żuławska,
Wierzbowa, Za Dworcem, Za Portem włączone zostają do naszego obwodu szkoły nr 2. Nadto do tutejszego obwodu dołączone zostają ulice: Rokossowskiego (dawniej Harcerska), Piaskowa i Piotrowo. (...) Liczba dzieci faktycznie uczęszczających do
tutejszej szkoły wynosi w dniu 15 września 1950 r. =652= (...)
ZAKUPIENIE MASZYNY DO PISANIA (15.II.1951 R.)
Dla kancelarii szkoły kierownik szkoły ob. Suszek nabył walizkową maszynę do pisania marki „Olimpia” za cenę 1.500 zł (tysiąc pięćset). Suma ta pokryta została w 2/3 z funduszu Koła Rodz. tj. 1.000 zł, a resztę zaś 1/3 tj. 500 zł pokrył kierownik
szkoły z zaoszczędzonych pieniędzy kancelaryjnych (...)
NAPRAWA MASZTU W GMACHU SZKOLNYM
W czasie działań wojennych uszkodzony został na gmachu szkolnym maszt na chorągiew. Obecnie z okazji 1-go mają Koło Rodzicielskie podjęło się naprawić go i doprowadzić do używalności już na dzień 1 mają 1951 r. Zobowiązanie wykonano i w
dniu 1 mają załopotała na maszcie piękna biało-czerwona flaga. (...)
PLEBISCYT POKOJU
W ramach ogólnopolskiego Plebiscytu Pokoju odbyło się dnia 17 mają 1951 r. w naszej szkole głosowanie. Uprawnieni do głosowania w naszej szkole byli wszyscy pracownicy umysłowi i fizyczni oraz klasy siódme i szóste w ogólnej sumie 156 osób.
Wszyscy uprawnieni podpisali kartki plebiscytowe.
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
 Obchód „Miesiąca Odbudowy Warszawy”
 Uroczysty poranek ku czci 71-szej rocznicy urodzin Generalissmusa Stalina
 Uroczystość szkolnej choinki noworocznej
 Masówka młodzieży w 27-mą rocznicę zgonu Lenina
 Międzynarodowy Dzień Kobiet
 Święto Pracy – 1 mają
 Międzynarodowy Dzień Dziecka
 2,3.06.50 r. - wycieczka szkolna na półwysep Hel

ROK SZKOLNY 1951/52
UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
(...) Wielką atrakcją tego dnia było przyjęcie dzieci urodzonych w Polsce Ludowej. Koło opieki rodzicielskiej przygotowało dzieciom kakao z ciastem i paczki z przyborami szkolnymi. Posiłek spożywały dzieci w pięknie udekorowanej sali, przy dźwiękach muzyki. (...)
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
 5.10.1951 r. - udział szkoły w wykopkach
 6.10.1951 r. - występy artystyczne dla poborowych
 10.01.1952 r. - choinka noworoczna
 21.12.1951 r. - 72-ga rocznica urodzin Józefa Stalina
 21.01.1952 r. - 28-ma rocznica śmierci Lenina
 17.01.1952 r. - zebranie z okazji 7. rocznicy wyzwolenia Warszawy
NIE MA ROKU 1952/53

ROK SZKOLNY 1953/54
(...) Liczba dzieci uczęszczających do tutejszej szkoły wynosi 605. (...) Szkoła została przemieniona jako szkoła świecka, dlatego się nauki religii nie udziela.
ZAKUPIONO APARAT RADIOWY
Szkoła posiadała aparat radiowy „Aga”, który okazał się za słaby na głośniki dla wszystkich klas. Dlatego Komitet rodzicielski zakupił nowy aparat czeski „Tesla” za sumę 3900 złotych z mikrofonem i adapterem. Komitet zakupił i zainstalował głośniki
we wszystkich klasach. (...) Zakup radia i instalacja kosztowała około 6000 zł.
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
 05.01. 1954 r. - uroczystości szkolne choinki noworocznej
 30.04.1954 r. - święto pracy 1. mają
 04.06.1954 r. - wycieczka szkolna do Poznania
 23.06.1954 r. - zakończenie roku szkolnego

ROK SZKOLNY 1954/55
(...) 597 uczniów
KUPNO MASZYNY DO SZYCIA
Przy usilnym staraniu się nauczycieli robót ręcznych, Komitet rodzicielski zakupił z własnych funduszów nową maszynę do szycia do robót ręcznych na lekcjach. Maszyna ta, wyrobu czeskiego ma bardzo ładny wygląd zewnętrzny lecz niedobrze szyje, gdyż
często rwie nici i łamie igły, które są trudne do zdobycia jako materiał zagraniczny.
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
 05.01.1955 r. - uroczystości szkolne choinki noworocznej
 29.04.1955 r. - Święto Pracy Pierwszego Maja
 wystawa szkolna prac ręcznych i rysunków połączona z wystawą książki i prasy
dla wszystkich szkół w mieście w Domu Kolejarza
 04.06.1955 r. - wycieczka szkolna do Krakowa i Wieliczki
 23.06.1955 r. - zakończenie roku szkolnego

ROK SZKOLNY 1955/56
(...) Liczba uczniów 565 (chłopcy – 285, dziewczęta – 280).
EPIDEMIA W SZKOLE
W styczniu 1956 r. wybuchła błonica w szkole. Klasy pierwsze, drugie i trzecie zostały zamknięte na trzy tygodnie z powodu tej epidemii.
TĘGA ZIMA
W trzeciej dekadzie stycznia padał obfity śnieg i zaczął się wzmacniać mróz do minus 30 stopni. Dla braku opału, szkoła była zamknięta na dwa tygodnie.
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
 05.01.1956 r. - Uroczystość szkolna choinki Noworocznej
 28.04.1956 r. - Święto Pracy Pierwszego mają
 Wystawa szkolna prac ręcznych połączona z wystawą książki i prasy
 02.06.1956 r. - wycieczka szkolna do Jeleniej Góry, Karpacza, na Śnieżkę,
Szklarskiej Poręby
 23.06.1956 r. - zakończenie roku szkolnego

ROK SZKOLNY 1956/57
(...) W połowie m-ca sierpnia zachorował kier. tut. szkoły kol. Rompa Izydor (...). W związku z wspomnianą chorobą zastępstwo kierownika szkoły przejęła kol. Lewandowska Czesława do chwili wydelegowania przez przez. Miejskiej Rady Narodowej Wydział Oświaty nowego kierownika tut. Szkoły Ob. Romanowskiego Zygmunta nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie (...) Nowy kierownik szkoły rozp. urzędowanie w dniu 5 września 1956 r.
BIBLIOTEKA
W 1945 r., w chwili rozpoczęcia pracy w naszej szkole, księgozbiór biblioteczny składał się z kilkudziesięciu książek ułożonych na dwóch półkach. Pierwszą bibliotekarką była Maria Goździelewska. Z biegiem czasu powiększał się majątek biblioteczny. Część książek ofiarowali Rodzice zw swoich domowych bibliotek pochowanych skrzętnie podczas okupacji, część zakupił Kom. Rodz. Książki były rozmieszczone w trzech szafach. Dzieci bardzo chętnie wypożyczały książki. W dniu pracy biblioteki stał bardzo długi szereg czytelników przed drzwiami pragnac zmienić książki. Na wniosek jednej z koleżanek ogłoszono zbiórkę książeczek wśród dzieci. Efekt był dobry. Dzieci przyniosły (?) książeczek z wierszykami i bajeczkami. Od roku 1050 bibliotekarką została koleżanka kol. Lewandowska Czesława. Zamiłowanie jej w tym kierunku sprawiły, że biblioteka zaczęła się szybko rozwijać, a przeszkolenie bibliotekarskie, które przeszła w czasie wakacji gwarantowało dobrą robotę. Do biblioteki przychodziły książki z Centralnego Zakupu, z daru Komitetu rodzicielskiego oraz Wydz. Ośw. Kol. Lewandowska wykorzystywała każdą okazję nabycia książek. W 1956 r. biblioteka posiadała 3480 tomów i otrzymała własne pomieszczenie. Książki leżą na pomalowanych estetycznie regałach ustawionych wzdłuż ścian. Drzewo na regały dał Wydz. Oświaty, robociznę w wysokości 2000 zł opłacił Kom. Rodz. W ciągu roku K.R. pomalował podłogę, zakupił chodnik, firany i story na okno i odkurzacz elektryczny. Oprócz tego co roku zakupuje papier do obkładania książek. Wydz. Ośw. kupił metalową lampę na stół, elektryczny piecyk, szafkę do katalogów i
zaopatrzył bibliotekę we wszystkie potrzebne druki. Biblioteka została zakwalifikowana jako Bibl. wzorcowa.
HARCERSTWO
Uchwały Krajowego Zjazdu Działaczy Harcerskich, obradujących w dniach 8- 10.XII.1956 r. w Łodzi, przywróciły harcerstwu tradycyjną symbolikę, która przez długie lata wyrażała gorącą służbę Ojczyźnie. W szkole naszej powstały 2 drużyny harcerskie (męska i żeńska). Drużyna żeńska im. M. Curie-Skłodowskiej liczy 34 harc. (4 zastępy). Drużyna męska im. Andrzeja (?). Harcerki przygotowują się do zdobycia III stopnia, ochotniczki zorganizowały teatrzyk kukiełkowy pt.: „Katar Mikołaja”. Harcerze urządzili orkiestrę „z Marsa”. Zbiórki są atrakcyjne. Na zbiórkach uczą się sztuczki pt.: „Księżniczka Bałtyku”. „Księżniczkę Bałtyku” wystawili zasadniczo harcerze> Pieniądze za wysęp w sumie 5000 zł przeznaczone są na letni obóz harcerski.
MAJ 1957 R.
W szkole naszej przeprowadzono ulepszenie mające na celu poprawienie warunków pracy w szkole. Mianowicie: W miejscu, gdzie był mały korytarz z wejściem na ul. Południową urządzono pokój lekarski. Przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego i Komitetu Opiekuńczego wprowadzano kaloryfery, wodę, ułożono podłogę, pomalowano drzwi i okna. Wydział Oświaty zakupił leżankę. Lekarz przychodzi do szkoły trzy razy tygodniowo. Lekarz dentysta przyjmuje dzieci naszej szkoły w Zasadniczej Szkole Metalowej.
CZERWIEC
Na skutek naturalnego przyrostu ludności w Tczewie powstał problem przeładowania klas. W Wydziale Oświaty szukano sposobu rozwiązania tego zagadnienia. Po przeanalizowaniu wszelkich możliwości stwierdzono, że w obecnych warunkach tylko dobudowa piętra w Szk. Podst. może co nieco rozładować zagęszczone klasy. Kierownik Wydz. Ośw. omówił sprawę z odpowiednimi czynnikami i rozpoczął rozbiórkę dachu i strychu w szkole. Naczelnym kierownikiem budowy został inż. Niemiec. Sporządzony kosztorys opiewał 750 tys. zł Szkoła ma być gotowa na wrzesień - październik.
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
 10.01.1957 – choinka szkolna
 31.04.1957 – Święto Pracy
 Tydzień Książki i Prasy

ROK SZKOLNY 1957/58
WRZESIEŃ
Praca przy budowie piętra trwała całe lato. Po zdjęciu dachu nie zabezpieczono sufitu papą na skutek czego w czasie ulewy woda przeciekała do klas. Lała się po ścianach, po meblach. Lato było mokre – lało co drugi dzień. Popękały sufity w klasach, woda zalała bibliotekę i gabinet pomocy naukowych. Gdyby nie energiczna akcja kierownika szkoły w zabezpieczeniu eksponatów szkody byłyby ogromne. Wakacje minęły. Rok szkolny rozpoczął się w trudnych warunkach. Ściany piętra stały, lecz pokrycia dachu nie było. Jedna klasa była nie do użytku, gdyż zerwał się sufit. W innych klasach sufity były zarysowane. Ściany były czarne od wilgoci. W czasie deszczu woda przeciekała i lała się do klas. Gdzie to było możliwe ławki usuwało się na bok i nauka trwała dalej. Klasy I uczyły się w salce przy kościele. Kierownictwo szkoły czyniło wszystko, aby nie tracić dni nauki. Kierownikiem szkoły w roku szkolnym 1957/58 r. jest kol. Zygmunt Romanowski, zastępcą jest kol. Maria Gliniecka. (...) Poniższe zdjęcia przedstawiają widok naszej szkoły po postawieniu murów II piętra. Obecnie zostanie postawiony prowizoryczny dach z papy, okna zostaną uszczelnione słomą. Dalsza praca rozpocznie się na wiosnę.
MARZEC
Do Tczewa przyjechał ze Związku Radzieckiego Wojskowy Zespół Pieśni i Tańca. Przyjazd zbiegł się z XII rocznicą oswobodzenia Tczewa od hitlerowców. Społeczeństwo zgotowało im serdeczne przyjęcie. Złożono wieńce pod pomnikiem poległych żołnierzy. Odbył się raut, następnie poszczególni członkowie zespołu odwiedzali poszczególne zakłady pracy. Wieczorem był występ. Licznie zebrani widzowie serdecznie oklaskiwali wykonawców. (...)
CZERWIEC
Zakończenie Roku szkolnego odbyło się w salce parafialnej ponieważ warunków odpowiednich nie było. (...)
- wykopki w PGR Piotrowo klas VI i VII (za otrzymane pieniądze zakupiono ... dresów dla Szkolnego Koła Sportowego),
- choinka,
- 3-dniowa wycieczka uczniów klas VII do Krakowa,
- kl. V-VI – statkiem na Hel,
- IV-I – do Strzelnicy,
- czerwiec – zakończenie roku szkolnego.

Fragmenty kroniki szkoły przy ulicy Południowej nr 6 w Tczewie (dawniej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. majora Henryka Sucharskiego, obecnie Gimnazjum Nr 2 im. majora Henryka Sucharskiego) opracowała Jolanta Listewnik

fb2